free bootstrap builder

Härliga naturupplevelser i Knäred

Knäred är fullt av naturupplevelser. Vår härliga natur har mängder med besöksmål. Flera sjöar samt åar med vattenfall. En mängd naturreservat. Underbara skogar. Utsiktspunkter med milsvid utsikt. Ja, i stort sett överallt ges fantastiska naturupplevelser runt om i vår vackra bygd. Se även Vandringsleder samt Historiska platser för fler tips.


Hitta rätt - se Karta Upplevelser.

Krokån i Knäred
Flammafallet

Flammafallet

Flammafallet en bit norr om Knäred är inte känt för sin fallhöjd, utan för den vackra och säregna trappstegsformationen som utgör fallet.

När Krokån når fram till stenformationen forsar den fram och ned över de fyra trappstegen. Här har tidigare funnits en skvaltkvarn, och ett par kvarnstenar finns kvar på platsen.

Flammafallet ligger vackert inbäddat i skogen vid Egernahult/Flammabygget. Vid vägen finns den övre parkeringen, härifrån tar det ca 15 minuter att gå ner till fallet. Det finns även en nedre parkering, och från denna är det bara 5 minuters gångväg. 

Hjörneredssjöarna

Hjörnered

Hjörnered med de vackra Hjörneredssjöarna är ett populärt friluftsområde. Här kan man vandra, bada och paddla kanot. Eller varför inte bara en härlig grillkväll vid strandkanten?

Hjörneredssjöarna bildades på konstlad väg när kraftverket i Skogaby byggdes 1922. Området, som då var mer kargt och inte särskilt högt värderat, sattes under vatten när fördämningen byggdes - och en hel bygd försvann!

Idag är "Härliga Hjörnered" ett mycket uppskattat naturområde för rekreation, sport, fiske och bad.

Kanoter kan hyras direkt vid receptionen - men det rekommenderas att man förbokar. Öppet från juni t o m mitten av augusti.

Kvarnfallet

Kvarnfallet

Kvarnfallet vid Kvarnen i Knäred är kanske inte känt för sin fallhöjd. Däremot för sin skönhet i den vackra Krokån.

När vattnet forsar fram över stenformationerna kanske inte bad är det första man tänker på, men faktum är att det går utmärkt att ta sig ett dopp vid fallet! Hela omgivningen kring Kvarnfallet och den gamla kvarnen är ett härligt friluftsområde.

Var alltid försiktig om du badar vid fallet, och ge dig inte ut i strömt vatten - särskilt inte om vattenståndet är högt.

Kvarnfallet ligger i Prästaskogens Naturområde - se mer nedan.

Spishall

Spishall

Spishall i Hjörnered är områdets högsta punkt. Här har man en magnifik utsikt över de vackra Hjörneredssjöarna med Hallandsåsen som fond. Det är väl värt mödan att ta sig upp hit!

Uppe vid Spishall finns vindskydd, grillplats och "utedass". Spishall är ett utflyktsmål under alla årstider.

Vandringsleden "Gröna spåret" går genom Spishall. Se även sidan Vandringsleder för mer info. 

Lageredsåsen

Lageredsåsen

Lageredsåsen reser sig söder om Knäred. Från dess topp har man milsvid utsikt ut över Knäreds socken - en av de bästa utsiktpunkterna i Knäred!

Via Rigmor Skölds vindkraftspark går ett nätverk av vägar som gör området lättillgängligt, och man bjuds på härliga vyer.

Västralt Naturreservat

Naturreservat Västralt

Västralts naturreservat breder ut sig på Lagans nordsluttning precis sydväst om Knäred. Det lilla reservatet på 21 hektar utgör reservat för ädelskog, och på den branta sluttningen sträcker sig högresta bokar. Den östra delen har inslag av ask och avenbok.

Området genomkorsas av källflöden vilket bidrar till alsumpskogen med sina mossar. I området huserar nitton rödlistade arter, vilket tros bero på att här varit skog sedan 1650-talet, vilket utgör en skyddande omgivning för växterna.

För mer information, se Länsstyrelsens hemsida: Västralts naturreservat.

Mästocka naturreservat

Naturreservat Mästocka Ljunghed

Att besöka heden i Mästocka är en resa i tiden, man får en uppfattning om hur storslaget, ödsligt och ändå vackert det forna halländska hedlandskapet en gång var. Av de växter och djur som finns här har många varit förknippade med ljunghedens växtssamhällen i minst ett par tusen år.

I juni blommar hårginsten och då kan Mästocka ljunghed lysa guldgul av dess blommor. Senare på hösten färgas heden lila av ljung.

Orre finns i reservatet och man kan uppleva deras spel tidiga vårmorgnar. Flera olika sorters lärka finns i området. Flera sällsynta fjärilsarter.

För mer information, se Länsstyrelsens hemsida: Mästocka naturreservat.

Blåalt naturreservat

Naturreservat Blåalt

Blåalt domineras av ek- och bokskogar med en lång historia. Blåalt är klassat som område av riksintresse för naturvård. Vegetationen domineras av hedartad bokskog, ekskog och blandskog av bok och ek. Reservatet har lång historia som skogsmark, något som är ovanligt i denna region som under 1700- och 1800-talen dominerades av öppen ljunghed. Eken och bokens ålder i området varierar mellan 160 och 240 år.

Genom naturreservatets kärnområde leder en 2,5 kilometer lång strövstig. Blåalt är avsatt som reservat för bevara naturskogens orörda karaktär med dess rika flora och fauna.

För mer information, se Länsstyrelsens hemsida: Blåalt naturreservat.

Åsbygget naturreservat

Naturreservat Åsbygget

I Åsbygget finns spår av gamla tider. Här syns gamla odlingstegar och utmarksbetet har satt sin prägel på området. Fortfarande idag betas den gamla utmarken och myren i den södra delen av området. Detta ger skogen en speciell karaktär. Övriga delar är sedan länge orörda och vildvuxna.

Reservatet består av äldre lövskog och blandskog i mosaik med myr och sumpskog. Stora delar är nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt och ett tiotal rödlistade och regionalt intressanta arter har påträffats. På några ställen finns även gamla odlingstegar i skiftande hävdtillstånd. Besökaren ska kunna se, uppleva och lära från områdets typiska livsmiljöer, arter och historia.

För mer information, se Länsstyrelsens hemsida: Åsbygget naturreservat.

Knutstorp naturreservat

Naturreservat Knutstorp

Södra Hallands inland är ett myr- och skogsrikt område. Detta återspeglas i naturreservatet Knutstorp, strax nordost om Knäred. Här hittar besökaren en värdefull mosaik av våtmarker, tallskogar och lövblandskog.

Våtmarkerna i reservatet är av varierande slag. Här finns öppen mosse och en trädklädd myr som successivt övergår i sumpskog i östra delen. Namnet Knutstorp är hämtat från ett gammalt frälsehemman med anor från 1600-talet. Gården beboddes fram till år 1944. Idag finns inte mycket av gården kvar. Några husgrunder, en brunn, en ruin efter en gammal linbasta.

Knutstorp är ett spännande område där variationen i landformer och naturtyper ger en känsla av vildmark. Här hittar du utsiktspunkter, öppna vidder och spår från äldre tider. Se träden spegla sig i tjärnen och fundera över hur livet tedde sig här då gården Knutstorp var bebodd.

För mer information, se Länsstyrelsens hemsida: Knutstorp naturreservat.

Tygared naturreservat

Naturreservat Tygared

Tygared ligger i Laholms inland i den södra änden av den värdefulla ädellövskogstrakten "Hallands mellanbygd". Tygared är ett område med medelålders till gammal bokskog. Fällmossa och guldlockmossa är väl spridda, men även platt fjädermossa, havstulpanlav och trädporella är relativt väl spridda.

Syftet med reservatet är att bevara den biologiska mångfald som de gamla bokskogsmiljöerna innebär. Bokskogen ska kunna utvecklas fritt utan konkurrens från gran. Grova träd och död ved i olika former är viktig för en rik mångfald av svampar, kryptogamer, insekter och fåglar.

Naturreservatet ska även kunna användas för friluftsliv och naturupplevelser. Besökare ska kunna se, uppleva och lära från områdets typiska livsmiljöer, arter och historia.

För mer information, se Länsstyrelsens hemsida: Tygared naturreservat.

Rönnö naturreservat

Naturreservat Rönnö

Naturreservatet Rönnö är ett mycket värdefull mosaikartat område som består av orörd myr och naturskog, beläget på båda sidor om gränsen mellan Hallands och Kronobergs län. Naturen är präglad av den höga nederbörden – här samsas smala kärrstråk med stora öppna mossar, sumpig tallskog med ädellövskogar av bok och ek och längs med rinnande vatten ligger gamla slåtterkärr (så kallade mader).

Reservatet ligger långt ifrån större vägar och vissa områden är i dagsläget svårt att ta sig till utan stövlar och lite tålamod. Men även den som håller sig till de mer lättåtkomliga delarna bjuds på fina, omväxlande naturupplevelser och en tilldragande stillhet.

I den södra delen av reservatet, i ett område som kallas för Baggabygget, växer gammal bok- och ekskog. Att låta betesdjuren gå i skogen var förr mycket vanligt, så även i Rönnö. Än idag kan man se gamla trästolpar sticka upp bland träden i reservatet.

För mer information, se Länsstyrelsens hemsida: Rönnö naturreservat.

Östersjön

Östersjön (Östrasjön)

Östersjön (eller Östrasjön som den kallas lokalt) ligger vackert i närheten av Kvarnamossen i Norra Kåphult. Sjön har en yta om ca 30 kvadratkilometer.

Utmed den västra och norra stranden har man fina promenadstråk som bjuder på vackra vyer över sjön.

Det är inte någon badsjö, även om det går att ta sig ett dopp på sina ställen.

Fiske är inte tillåtet.

Uddaredssjön

Uddaredssjön

Uddaredssjön är en vacker sjö belägen strax väster om Knäred. En skogssjö med en yta om ca 80 kvadratkilometer. Det är primärt ett ”put and take” vatten och här sätts ut stora mängder av regnbåge. Men här finns också gädda, ål, abborre och mört.

Uddaredssjön är inte någon badsjö.

För att få fiska i alla vatten inom Laholms kommun, utom på kusten, krävs ett fiskekort. Regler om minimimått och fiskesätt får du av fiskekortsförsäljarna.

Du kan köpa fiskekort på turistbyrån eller få information om övriga fiskekorts-försäljare. Laholms turistbyrå tel: 0430-154 50, e-post: turist@laholm.se

Långsjön

Långsjön

Långsjön ligger strax söder om Knäred, en liten bit från vägen mot Hishult. Sjöns namn förstår man när man besöker den - den är lång - och har en yta om ca 90 kvadratkilometer.

Sjön har ett av Sveriges bästa vatten för vattenskidåkning och är hemmaplan för VSK Svallvågen, och här hålls årligen tävlingar.

Utmed den östra stranden och södra spetsen går en väg som lämpar sig utmärkt för promenader.

Det är inte någon badsjö. Fiske är inte tillåtet.

Prästaskogens naturområde

Prästaskogens naturområde

Prästaskogens naturområde med den nya hängbron över Krokån i Knäred är en plats med stor skönhet och natursceneri med åns nära fem meter höga fall och vattnets forsande framfart som slipat stenar under årtusenden. Namnet, Prästaskogens naturområde, knyter an till platsens historia när den var en del av Knäreds prästgård.

Man kan vandra på den delvis funktionsanpassade 1,5 kilometer långa slingan utmed Krokån. Längs stigen kan man lyssna på fågelsång och bruset från de många forsarna, samt blicka ut över det skummande vattnets framfart mellan stenarna. Och har man tur, kan man få se strömstare, forsärla och rentav utter.

På åns södra sida ligger den vackra gamla kvarnen. På den norra sidan finns ett funktionsanpassat trädäck som ger alla möjlighet att komma nära inpå forsen. Det finns gott om bänkar, bord och grillplatser.

Vill man, kan man dessutom ta ett dopp i den brusande Krokån, eller varför inte ett pass på utegymmet?

Vid den nya hängbrons södra fäste ligger parkering och toalett.

Saknas någon information, eller är det något som inte stämmer i våra uppgifter?
Kontakta webbansvarig via e-post jesper.brantberg@knared.nu så uppdaterar vi snarast!

Knäred - Omfamnad av naturen

Knäred
Välkommen till Knäred i Laholms Kommun, Hallands län. (Visa på karta)

Om webbplatsen
Denna hemsida drivs av Knäreds
Samhällsförening - Turism & Näringsliv.

Se oss från ovan

Följ oss på:

"Cookie information".">